DE BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN EUROPESE REISSERVICES

Lees de reisinformatie voordat u boekt

Op de website hebben we voor iedere reis het programma van dag tot dag beschreven. Bovendien krijgt u informatie over allerlei praktische zaken als accommodatie, vervoer, klimaat en visa. Ook vindt u hier de juiste reissom per vertrekdatum en wat inbegrepen is bij deze reissom. Alle genoemde prijzen zijn per persoon. De reisinformatie wordt regelmatig aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Deze informatie is onderdeel van de reisovereenkomst: wij gaan er dus vanuit dat u de meest recente reisinformatie vóór boeking heeft gelezen.

Artikel 1: Reisprijzen

De prijzen worden uitgedrukt in euro en per persoon. Ze gelden voor een bepaalde reisperiode en omvatten:

 • Heen- en terugreis zoals vermeld in de reisdocumenten;
 • Transfer van de luchthaven van aankomst naar het hotel en omgekeerd;
 • Dienstverlening ter plaatse door onze lokale reisleiders;
 • Voordelen zoals aangegeven in de brochure;
 • De brandstofkosten zoals bekend op het ogenblik waarop de brochure wordt gedrukt.

 Niet inbegrepen in de prijs zijn:

 • Visum- en inentingskosten;
 • Kosten van een annulatie- en bijstandsverzekering;
 • Fooien en de persoonlijke uitgaven;
 • Excursies die niet uitdrukkelijk zijn voorzien;
 • Entreegelden (tenzij uitdrukkelijk vermeld);
 • Het vervoer van de woonplaats naar de luchthaven en omgekeerd.

Na het boeken van een reis kunnen de prijzen niet meer worden betwist. Het is de taak van de reiziger de nodige vergelijkingen en berekeningen te maken voordat het reiscontract wordt gesloten, teneinde de formule vast te stellen die voor hem de beste is. Hierbij moet hij er rekening mee houden dat de prijzen een hele reeks prestaties omvatten die niet kunnen worden gespecificeerd.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

 • Binnen een week na ontvangst van uw boekingsbevestiging 50% van uw reissom
 • Uiterlijk 42 dagen voor de vertrekdatum het restant van uw reissom
 • De reserveringskosten bedragen € 25,- per persoon

Artikel 3: Annulatie voorwaarden

Elke annulatie dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail of brief)

Voor iedere annulering zullen de volgende vaste annuleringskosten worden berekend:

 • vanaf boekingsdatum tot 60 dagen voor afreis: 50% van uw reissom
 • vanaf 60 dagen tot 42 dagen voor afreis: 70% van uw reissom
 • vanaf 42 dagen voor afreis: 100% annulatie kosten

Artikel 4: Herroepingsrecht

Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan herroepen is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website.

Ingevolge het KB van 18 november 2002 (artikel 139§2 Wet marktpraktijken en consumentenbescherming) worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld.

Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven door de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

Artikel 5: Kortingen, promoties en beschrijvingen

De kortingen en promoties worden toegepast overeenkomstig de vermeldingen onderaan iedere prijslijst.

De vermeldingen bij de beschrijvingen van de hotels en de appartementen worden enkel en alleen ter informatie gegeven.

Late verzoeken om korting en promotie mogen worden geweigerd.

Artikel 6: Wijzigingen op vraag van de reiziger

Luchtvaartmaatschappijen hanteren strikte normen bij het inchecken en laten u niet toe op de vlucht als de naam op het ticket niet overeenkomt met de naam in uw paspoort. Bij boeking hebben wij dan ook uw volledige en correcte paspoortgegevens nodig om uw vluchtenreservering definitief vast te leggen. Dat wil zeggen dat wij de namen, voornamen en initialen nodig hebben, precies zoals deze in uw paspoort vermeld staan. Als deze gegevens afwijken van de gegevens in uw paspoort, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan en wordt u niet toegelaten aan boord. Na ontvangst van de boekingsbevestiging kunt u eventuele naamswijziging binnen 5 dagen na boeking gratis laten doorvoeren. U betaalt bij elke wijziging na deze periode altijd wijzigingskosten (€ 50 per persoon), plus de eventuele meerkosten die de luchtvaartmaatschappij berekent. Verder brengt Europese Reisservices voor elke wijziging in de reisovereenkomst € 50 in rekening.

Artikel 7: Facultatieve bezichtigingen en excursies

Ook als de tickets worden verkocht door de vertegenwoordigers van de reisorganisator maken de facultatieve bezichtigingen en excursies geen deel uit van het reiscontract.

De facultatieve bezichtigingen en excursies worden georganiseerd en uitgevoerd door plaatselijke personen. De reisorganisator kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de organisatie en/of uitvoering van deze facultatieve bezichtigingen en excursies (zoals bijvoorbeeld bij gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering).

Op sommige bestemmingen kunnen de facultatieve bezichtigingen en excursies ter alleen contant worden betaald en niet met creditcards.

Artikel 8: Voorwaarden vluchtschema's en -tijden

Europese Reisservices werkt samen met gerenommeerde chartermaatschappijen. In tegenstelling tot lijndienstvluchten kan de dienstregeling van chartervluchten wijzigen. De mogelijkheid om toestellen volgens beschikbaarheid en vereiste capaciteit in te zetten betekent een lagere vluchtprijs en voor u dus een ruimer vakantiebudget. De vluchttijden en routes van chartermaatschappijen worden, zoals tevens op uw boekingsbevestiging wordt aangegeven, altijd vermeld onder voorbehoud en zijn onderhevig aan wijzigingen, zelfs na ontvangst van de vliegtuigtickets of de reisdocumenten. Dit is één van de basiskenmerken van chartervluchten. Dergelijke wijzigingen kunnen geen prijsaanpassing of terugbetaling met zich meebrengen.

Het is mogelijk dat de terugvlucht tijdens uw verblijf wordt gewijzigd. Het is dan ook van belang dat de reiziger 24 uur voor vertrek zelf de vertrekinformatie in de accommodatie raadpleegt. Wijzigingen of vertragingen kunnen voorkomen. Europese Reisservices is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade zoals het missen van aansluitingen van onder andere openbaar vervoer, parkeerkosten en persoonlijke omstandigheden zoals schade in de werksfeer.

Artikel 9: Onvoldoend aantal deelnemers

Bij onze rondreizen geldt een minimaal aantal deelnemers van 12 personen. Het kan gebeuren dat het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald. Wij behouden ons dan het recht voor om de reis te annuleren. In dat geval informeren wij u uiterlijk 2 weken voor vertrek van de reis. Wij bieden u altijd een alternatief aan, maar u kunt er ook voor kiezen de volledige reissom terug te krijgen.

Artikel 10: Annulatie & Bijstandverzekering

De reiziger beschikt over de mogelijkheid om via de reisorganisator een reisverzekering af te sluiten. De voorwaarden van deze verzekering als ook de identiteitsgegevens van de verzekeringsmaatschappij zijn consulteerbaar via: www.ers-travel.be

Artikel 11: Reispapieren

Uw reisbescheiden en vliegtickets ontvangt u 10 dagen voor vertrek, na betaling van de volledige reissom.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het reiscontract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het reiscontract redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het reiscontract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat internationaal verdrag uitgesloten of beperkt.

Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract begrepen dienst verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot beperkt tot tweemaal de reisprijs.

De reisorganisator maakt de reiziger erop attent dat hij niet aansprakelijk gesteld kan worden in geval van overmacht of in geval van een gebeurtenis die hij zelfs bij maximale voorzichtigheid niet zou hebben kunnen voorzien of vermijden.

De reisorganisator moet een reiziger die in moeilijkheden verkeert zoveel mogelijk helpen en ondersteunen. In dit geval mag de reisorganisator de extra transport- en/of verblijfskosten in rekening brengen bij de reiziger.

De prestaties van de reisorganisator beginnen en eindigen op het ophaalpunt of aan de luchthaven.

Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de Belgische Wet dd. 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van toepassing.

Artikel 13: Brochure

Deze brochure is gemaakt op basis van de gegevens die de hotelhouders hebben meegedeeld.

De reisorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen (beschrijvingen, voorzieningen, concept, enz.) die plaatsvinden na het verschijnen van deze brochure. In voorkomende gevallen behoudt de reisorganisator zich het recht voor, iedere fout te corrigeren door middel van een foutenlijst.

Ondanks alle zorgvuldigheid waarmee de reisorganisator deze brochure heeft ontwikkeld, zijn drukfouten helaas niet uit te sluiten. Reizigers worden daarom te zeerste aangeraden om steeds een bevestiging van de prijs te vragen.

Artikel 14: Toepasselijk recht

Alle reiscontracten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden, behoudens andersluidend beding in deze algemene voorwaarden, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

Januari 2018